Privacy Statement

Neos is een organisatie voor maatschappelijke opvang en de aanpak van huiselijk geweld. Wij vinden het heel belangrijk dat de privacy van zowel onze cliënten en medewerkers zo optimaal mogelijk beschermd wordt. In onderhavig privacy statement gaan wij graag nader in hoe wij omgaan met persoonsgegevens en de verwerking hiervan.

Verwerking van persoonsgegevens door Neos

Neos verwerkt persoonsgegevens van zowel cliënten als van medewerkers. Dit doen we altijd met de uiterste zorgvuldigheid en in vertrouwelijkheid. Daarnaast hebben we er uiteraard voor gezorgd dat de juiste technische en organisatorische maatregelen getroffen zijn om persoonsgegevens te beschermen.

De verwerking van persoonsgegevens kan verschillende doeleinden hebben:

 1. Cliënt
  Je bent als cliënt verbonden aan Neos en om die reden verwerken wij diverse (bijzondere) persoonsgegevens van je. Alle informatie die wij over je verzamelen worden opgeslagen in een digitaal cliëntsysteem. Je kunt hierbij denken aan naam, adres, woonplaats, BSN-nummer en indien van belang voor je traject ook je medische gegevens. Begeleiders die betrokken zijn bij je traject hebben inzage in je gegevens, mits de gegevens noodzakelijk zijn voor jouw traject. Op basis van taken en werkzaamheden van medewerkers hebben wij hen autorisaties verleend in ons digitaal cliëntsysteem;
 2. Sollicitant
  Wanneer je solliciteert bij Neos op een functie worden uw gegevens uiteraard vertrouwelijk behandeld en gebruiken wij je gegevens alleen voor werving- en selectie doeleinden. Wij zullen je gegevens onder geen beding delen met derden. Wij bewaren je gegevens na sluiting van de sollicitatie procedure zolang als wettelijk is toegestaan, tenzij je ons expliciet toestemming hebt gegeven dat wij je gegevens langer mogen bewaren.

Door te solliciteren op een functie bij Neos ga je automatisch akkoord met het feit dat wij jouw persoonsgegevens verwerken en dat je wordt opgenomen in ons personeelsadministratie systeem.

Doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens

Neos verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Doeleinde Voorbeelden (niet limitatief) Grondslag
Traject cliënt o   Aanmaken van een cliënt dossier;

o   Verslaglegging omtrent uw traject bij Neos.

Wettelijke grondslag (WMO, JZ, WLZ, FZ, WBSN-Z) en Verblijfsovereenkomst
Informatievoorziening o   Verstrekken van informatie aan derden t.b.v. begeleiding / traject Verblijfsovereenkomst
Administratie / intern beheer o   Vastleggen en innen van verschuldigde bedragen;

o   Accountantscontrole.

Verblijfsovereenkomst
Facturatie o   Facturatie behandeling Wettelijke grondslag (WMO, JZ, WLZ, FZ, WBSN-Z) en Verblijfsovereenkomst
Wetenschappelijk onderzoek o   Verstrekken van gegevens aan Federatie Opvang Je gegevens worden geanonimiseerd verstuurd!

Bewaartermijnen

Voor alle gegevens die wij over je verzamelen, confirmeren wij ons aan wettelijke bewaartermijnen. Dat betekent dat wij jouw gegevens niet langer bewaren dan wettelijk toegestaan.

Verstrekken van je gegevens aan derden

In het kader van je traject bij Neos kan het noodzakelijk zijn dat wij je persoonsgegevens delen met derden:

 • Gemeente;
 • Zorgkantoor;
 • Ketenpartners;
 • Dienst Justitiële Inlichtingen;
 • Toezichthoudende Autoriteiten.

Wij verstrekken je gegevens enkel aan derden indien je hiervan voorafgaand op de hoogte bent gesteld en als zij de gegevens verwerken voor dezelfde doeleinden als Neos. Indien zij de gegevens voor andere doeleinden gebruiken, zullen wij je voorafgaand aan de verstrekking van je gegevens om toestemming vragen.

Doorgifte van je gegevens aan het buitenland

Neos werkt niet samen met partijen die gevestigd zijn buiten Nederland.

Je rechten

Je hebt verschillende rechten betreffende de persoonsgegevens die Neos over je verwerkt:

 • Recht op inzage;
 • Recht op rectificatie en aanvulling;
 • Recht op bezwaar;
 • Recht op beperking van de verwerking;
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Wanneer je gebruik wilt maken van één van je rechten, kun je contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via onderstaande contactgegevens.

Eventuele verzoeken zullen wij zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 1 maand behandelen. Mocht een vraag vanwege de complexiteit meer tijd kosten dan informeren wij je hier tevens binnen 1 maand over.

Bij de uitoefening van je rechten zullen wij u altijd vragen u te identificeren. Dit doen we om te voorkomen dat wij je gegevens verstrekken aan derden.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Door het nemen van technische en organisatorische maatregelen draagt Neos zorg voor een juiste beveiliging van je persoonsgegevens zodat verlies of een onjuiste verwerking van je gegevens voorkomen kan worden.

Functionaris Gegevensbescherming

Binnen Neos is een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG houdt onafhankelijk toezicht op de naleving van de privacy wetgeving en adviseert Neos hierin.

Onze FG is bereikbaar via FG@neos.nl of telefonisch via 040 250 1580.

TOEGANG NEOS

KUN JE HULP GEBRUIKEN?

Voor aanmeldingen of informatie en advies over ons aanbod kun je contact opnemen met de collega’s van Toegang. Zij zijn op werkdagen van 09.00 – 12.30 uur telefonisch bereikbaar op nummer 0800-0117 (gratis). Je kunt ook mailen naar toegang@neos.nl.

Voor aanmeldingen of vragen over de opvang van slachtoffers van Huiselijk Geweld of Opvang voor Gezinnen zijn wij 24 uur per dag, zeven dagen in de week bereikbaar op telefoonnummer 0800-0117 of via mail: bureaudienst@neos.nl.

Spullen doneren?
Wij kunnen als organisatie ook hulp gebruiken. Bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk of donaties. Heb je kleding of spullen die je wilt doneren voor onze deelnemers? Stuur dan een mail naar doneerspullen@neos.nl met je gegevens en wat je wilt aanbieden. We nemen dan zo snel mogelijk contact op.

Neem contact op