Begeleidingssystematiek

Maak van een hoop stenen een huis

Aanleiding

In de routekaart “Met stip op weg naar 2020! is de richting aangegeven die voor Neos de
beste kansen biedt om zich duidelijk te positioneren en te onderscheiden in het sociale domein.

Er is een herinrichting van het primair proces noodzakelijk om in te kunnen spelen op de gewijzigde verhoudingen tussen de inkopende gemeenten en Neos. In de afgelopen maanden is bij veel verschillende medewerkers input opgehaald om te komen tot een aanpassing van het primaire proces. Deze input is omgezet in een concept voor een bijgesteld begeleidingssysteem, wat is besproken met teamleiders, clustermanagers en diverse medewerkers. Bij het opstellen van het begeleidingssysteem is uitgegaan van de zorgvisie van Neos, rekening gehouden met de transities in het sociaal domein, het voornemen om te werken met zelforganiserende teams en is gebruik gemaakt van de ervaringen van afgelopen jaren.

Dit alles is erop gericht om samen met cliënten te werken aan een toekomst, waar hij of zij weer zelfstandig wonen en van hun huis een thuis weten te maken.

Het begeleidingssysteem

Het begeleidingssysteem geeft een kader voor de begeleiding van cliënten en biedt daarmee de zo gewenste ruimte voor de professional om zijn en haar expertise maximaal te kunnen inzetten en verder te ontwikkelen.

In de begeleiding van cliënten komt het actieplan centraal te staan, dit is de werkagenda van de cliënt en begeleider. De cliënt werkt met steun van diverse medewerkers aan een traject wat zo kort als nodig duurt, waarvan de uitkomst een succesvolle en duurzaam uitstroom naar (zo) zelfstandig (mogelijk) wonen is en waarop de cliënt tevreden terug kan kijken.

Voor het wonen in de 24-uursvoorzieningen en ook in de eigen woning is het motto: gezond, veilig en gezellig, dat maakt van een hoop stenen een thuis! Het leren van allerlei woonvaardigheden staat in die periode centraal en draagt bij aan herstel en participatie van cliënten.

De bedoeling

Waarom doen we wat we doen? De bedoeling van het werk van Neos is samen te vatten in drie punten, die uitgangspunt zijn voor de inrichting van het primair proces:

 • Ondersteunen van eigen herstel
 • Participatie van kwetsbare mensen aan samenleving
 • Betere kwaliteit van leven

We gaan uit van de krachtgerichte visie:

 • Hoop op een betere toekomst
 • Zelfregulering, cliënt geeft actief vorm aan eigen bestaan en bestemming
 • Burgerschap, toegang tot grondrechten én bijdrage leveren aan samenleving

Het krachtgericht werken gaat er van uit dat herstel mogelijk is, dat ieder mens talenten en mogelijkheden heeft en dat de werkrelatie gebaseerd is op vertrouwen en respect. Deze aspecten zijn verweven in het bijgestelde begeleidingssysteem.

Voor de ondersteuning geldt:

 • De cliënt en zijn/haar traject staat centraal.
 • Client heeft vaste trajectbegeleider die cliënt tijdens hele traject ondersteunt.
 • De cliënt werkt met de trajectbegeleider naar duurzame uitstroom.
 • Stabiele huisvesting, werk en inkomen en betekenisvol sociaal netwerk zijn belangrijke indicatoren voor succesvolle en duurzame uitstroom naar zo zelfstandig mogelijk wonen.
 • Alle medewerkers werken krachtgericht .
 • Cliënten trainen op alle leefgebieden vaardigheden gericht op weer zelfstandig wonen.

Een schematische weergave van het begeleidingssysteem:

We doen zoals we heten

Alle medewerkers in het primaire proces hebben functieaanduidingen die prima weergeven wat hun expertisegebied is. Elke medewerker is specialist op zijn of haar vakgebied. We doen zoals we heten:

 • Trajectbegeleiders begeleiden trajecten
 • Wooncoaches trainen woonvaardigheden
 • Gastvrouwen en gastheren ondersteunen bij wonen op de locatie
 • Kinderwerkers begeleiden kinderen en ondersteunen ouders bij opvoeden & opgroeien
 • Financieel dienstverleners voor het regelen van financiën en trainen omgaan met geld
 • Jobcoaches begeleiden naar werk
 • Werkbegeleiders trainen werkvaardigheden
 • Activiteitenbegeleiders begeleiden zinvolle activiteiten gedurende de dag
 • Verpleegkundigen en verzorgenden met aandacht voor somatische zorg en ondersteuning
 • Ervaringsdeskundigen ondersteunen cliënten bij participeren en herstel
 • Beveiligers zorgen voor veiligheid in de nacht
 • Vrijwilligers steunen waar dit maar nodig is

Resultaten

Alle medewerkers leveren een belangrijke bijdrage aan het resultaat van het traject van cliënten. In het begeleidingssysteem zijn de rollen en verantwoordelijkheden omschreven. Het biedt een kader waarbinnen de medewerker of het team de ruimte heeft het werk zo in te richten dat er optimaal gebruik gemaakt wordt van het vakmanschap en de creativiteit en er resultaatgericht maatwerk wordt geleverd.
Het actieplan staat, zoals gezegd, centraal en fungeert als gespreks-agenda bij begeleidingsgesprekken tussen cliënt en begeleider. Het actieplan ligt bij elke afspraak letterlijk “op tafel” en wordt doorlopend bijgesteld. De cliënt heeft op deze manier zoveel als mogelijk de regie over zijn of haar traject en is actief in het vormgeven van het eigen leven.

De trajectbegeleider:

 • Is de vaste begeleider en vertrouwenspersoon van de cliënt;
  doet wat nodig is om aan te sluiten en werkrelatie op te bouwen (dossierhouder)
 • Bewaakt integraliteit van het traject;
  acties op verschillende leefgebieden versterken elkaar
 • Werkt samen met de cliënt aan het uitvoeren van acties;
  schakelt anderen in als voor onderdelen van het traject specifieke expertise nodig is (financiën, werk, opvoeden, verplegen etc.)
 • Werkt samen met collega’s en externe partners
  op basis van gelijkwaardigheid en met respect voor ieders expertise en vakmanschap.

Verantwoordelijkheid van trajectbegeleiders:

 • Duur en beschikkingen van het traject
 • Succesvolle duurzame uitstroom
 • Cliënttevredenheid over traject (tussen een 6 en een 8)

De resultaten van de trajecten worden beoordeeld op de mate waarin cliënten hun zelfredzaamheid hebben behouden en/of waarin de zelfredzaamheid is toegenomen. De trajectbegeleiders en hun cliënten volgen dit door te meten met de Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM). Trajectbegeleiders halen input bij andere medewerkers.

De tevredenheid van cliënten is een andere belangrijke indicator voor een succesvol traject. Trajectbegeleiders en cliënten volgen dit door de cliënttevredenheid te meten volgens een nieuwe opzet. Hierbij wordt regelmatig tijdens evaluaties van het traject de tevredenheid gemeten. De cliënt vult samen met trajectbegeleider de vragenlijst in en ze gaan met elkaar in gesprek over de tevredenheid van de cliënt op diverse onderdelen van het traject en de werkrelatie.

Daarnaast zal ook de tevredenheid gemeten worden op andere aspecten dan het traject. Het gaat dan om onderwerpen als medezeggenschap en leefomgeving op locaties. Met het CliëntenPunt en bewonersraden wordt een nieuwe opzet ontwikkeld.

Resultaten Wonen

Teams van wooncoaches en gastvrouwen/heren zijn ervoor verantwoordelijk dat het op de voorziening of in huis gezond, veilig en gezellig is. Zij ondersteunen cliënten bij het werken aan hun eigen hygiëne/gezondheid, veiligheid en gezelligheid.

Dit betekent in termen van zelfredzaamheid dat de teams in belangrijke mate bijdragen aan het vergroten van de zelfredzaamheid van cliënten op de leefgebieden activiteiten dagelijks leven, sociaal netwerk, maatschappelijke participatie en tijdbesteding.

Gezond – veilig – gezellig: dát maakt van een hoop stenen een thuis.


Er zijn verschillen tussen voorzieningen:

Het instroomhuis is bedoeld voor een eerste opvang en in gang zetten van een traject. Cliënten leven met elkaar in een omgeving die gezond, veilig en gezellig.

In het Labrehuis komen cliënten om vooral woonvaardigheden te trainen, zodat zij weer zelfstandig kunnen leven. Wooncoaches trainen mensen vaardigheden als schoonmaken, koken, vrijetijdsbesteding en aangaan van sociale contacten en aanboren van hulpbronnen.
Gastvrouwen/heren hebben vooral focus op het trainen van schoonmaken en koken.

In het Ritahuis en het Sociaal Pension hebben cliënten langere tijd om aan hun uitstroom te werken. Voor hen is duidelijkheid en structuur van belang om te herstellen en te leren.

In de Verpleegzorg wordt daarnaast gewerkt aan de somatische zorg voor cliënten.

Wooncoaches worden ingezet in fase van zelfstandig wonen en zijn verantwoordelijk voor trainen woonvaardigheden en leven in de wijk.

Resultaat Werk & Activering

De gewenste resultaten van trajecten of trajectonderdelen werk en activering zijn door de gemeenten vastgesteld. Dit betekent concreet dat activiteitenbegeleiders cliënten zo steunen dat zij minimaal op trede 3 van de ZRM uitkomen op dagbesteding en maatschappelijke participatie en op trede 2 op activiteiten dagelijks leven en sociaal netwerk.

Werkbegeleiders begeleiden naar minimaal trede 3 ZRM voor financiën, geestelijke gezondheid, dagbesteding, sociaal netwerk, minimaal trede 4 voor activiteiten dagelijks leven en minimaal trede 5 voor maatschappelijke participatie.

Jobcoaches werken met cliënten aan het bemiddelbaar maken naar werk. Wat zich vertaalt naar minimaal trede 3 ZRM voor maatschappelijke participatie, financiën, geestelijke gezondheid, sociaal netwerk en dagbesteding en minimaal trede 4 voor activiteiten dagelijks leven.

Resultaat andere (ambulante) medewerkers

Financieel dienstverleners, kinderwerkers en jobcoaches kunnen een integraal onderdeel uitmaken van de begeleiding van de cliënt in alle fasen van het traject (instroom, opvang, zelfstandig wonen).

Resultaten van de financieel dienstverleners, kinderwerkers en jobcoaches vertalen zich naar stijging van de zelfredzaamheid van cliënten.
Dit is te meten met de ZRM op de leefgebieden:

 • Financiën
 • Ouderschap (lichamelijke verzorging, sociaal-emotionele ondersteuning, scholing, opvang)
 • Dagbesteding

Samenspel medewerkers in het primair proces

 • Trajectbegeleiders zijn verantwoordelijk voor het traject (dossierhouder). Om een goed resultaat te kunnen boeken schakelen zij voorzieningen en dus expertise in op het gebied van opvang/wonen, werk &activering en/of ambulante medewerkers voor financiën, opvoeden & opgroeien, woonvaardigheden;
 • De trajectbegeleiders spreken met de medewerkers/teams af welk resultaat van hen verwacht wordt.

Bijvoorbeeld aan het team Labrehuis wordt gevraagd cliënt x in 6 maanden tijd voldoende woonvaardigheden te leren zodat hij klaar is om zelfstandig te wonen( het ‘wat’). Team is verantwoordelijk voor organisatie en uitvoering (het ‘hoe’).

 • Wooncoaches en verpleegkundigen/verzorgenden werken met cliënten aan activiteiten dagelijks leven, sociaal netwerk, maatschappelijke participatie en tijdsbesteding;
 • Gastvrouwen en –heren trainen cliënten vaardigheden voor het schoonmaken en koken;
 • Elk team is verantwoordelijk voor een gezonde, veilige, en gezellige woonomgeving;
 • Wooncoaches en verpleegkundigen/verzorgenden worden door de trajectbegeleiders betrokken bij evaluaties van trajecten en leveren input voor het scoren op de ZRM op de leefgebieden activiteiten dagelijks leven, sociaal netwerk, maatschappelijke participatie, tijdsbesteding.

Methodisch werken

Het krachtgericht werken is de basis van het uitvoerend werk. Naast Krachtwerk wordt ook CTI (Critical Time Intervention), systeemgericht werk en Veerkracht (voor de kinderen) gehanteerd. Medewerkers worden in het methodisch werken geschoold en geïnspireerd, er worden hier nieuwe impulsen aan gegeven om het krachtgericht handelen levend te houden en te verdiepen:

 • Ontwikkelen innovatieve manieren om krachtgericht te werken;
 • Aanvullende instrumenten in ladekast Krachtwerk ;
 • Jaarlijks meerdere workshops op inhoudelijke thema’s;
 • Jaarlijks Inspiratiedag voor medewerkers en cliënten;
 • Doorontwikkeling Krachtwerk in zelforganiserende teams;
 • EHealth als onderdeel van begeleiding.

Het vervolg

 • OR en CCR geven advies;
 • MT stelt begeleidingssysteem vast;
 • Clustermanagers maken Invoeringsplan;
  (synchroniseren zelforganisatie en inrichting primair proces/begeleidingssysteem, communicatie)
 • Teamleiders werken dit uit naar uitvoeringsplan;
 • Processen worden gefaciliteerd;
  (inrichting Regas, scholing en coaching, ICT, etc. worden opgenomen in Invoeringsplan)
 • Staf ondersteunt methodisch werken met nieuwe initiatieven.
Relevante artikelen

Deze artikelen zijn misschien ook interessant

TOEGANG NEOS

KUN JE HULP GEBRUIKEN?

Voor aanmeldingen of informatie en advies over ons aanbod kun je contact opnemen met de collega’s van Toegang. Zij zijn op werkdagen van 09.00 – 12.30 uur telefonisch bereikbaar op nummer 0800-0117 (gratis). Je kunt ook mailen naar toegang@neos.nl.

Voor aanmeldingen of vragen over de opvang van slachtoffers van Huiselijk Geweld of Opvang voor Gezinnen zijn wij 24 uur per dag, zeven dagen in de week bereikbaar op telefoonnummer 0800-0117 of via mail: bureaudienst@neos.nl.

Spullen doneren?
Wij kunnen als organisatie ook hulp gebruiken. Bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk of donaties. Heb je kleding of spullen die je wilt doneren voor onze deelnemers? Stuur dan een mail naar klusenverhuisdienst@neos.nl met je gegevens en wat je wilt aanbieden. We nemen dan zo snel mogelijk contact op.

Neem contact op